Regulamin
31-10-2014
Regulamin

Postanowienia ogólne


Obowiązywanie regulaminu


1)     Niniejszy regulamin określa zasady działania i uczestnictwa w sklepie internetowym Waybeauty.pl prowadzonym pod adresem internetowym www.waybeauty.pl, w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika sklepu internetowego Waybeauty.pl


2)     Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


3)     Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)     zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b)     warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c)      warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d)     zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.


4)     Waybeauty.pl jest sklepem internetowym, w ramach którego Użytkownicy mają prawo do kupna produktów, towaru prezentowanego na łamach strony internetowej.


5)     Sklep prowadzony jest oraz wyłącznym właścicielem wszelkich praw, w szczególności majątkowych do sklepu internetowego Waybeauty.pl jest:


GK HAIR Polska Sp. z o.o.
ul. Modlińska 335E
03-151 Warszawa

E-mail: gkhair@gkhair.waw.pl

NIP 5242750339

REGON 146078049


ING BANK ŚLĄSKI

Nr konta 09 1050 1025 1000 0090 3025 7704


6)     Nazwa serwisu, jego koncepcja, szata graficzna, baza danych oraz oprogramowanie podlega ochronie prawnej.


7)     Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:

a)     podłączenie z siecią Internet;

b)     przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie dokumentów tekstowych (HTML) w wersjach minimum:

i)       Internet Explorer minimum 7.0;

ii)      Opera minimum 10.0;

iii)    Firefox minimum 3.0;

iv)    Chrome minimum 1.0;

v)     Iceweasel minimum 3.5;

vi)    SeaMonkey minimum 2.0;

vii)  Safari minimum 3.0;


Usługodawca zaleca ZAWSZE aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania przeglądarki internetowej ze źródeł i repozytoriów twórców;


c)      system antywirusowy


Usługodawca zaleca ZAWSZE aktualizację do najnowszej bazy wirusów oraz wersji oprogramowania systemu antywirusowego.


8)     W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.


9)     Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Waybeauty.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.


10)  Informacje o Towarach podane na stronie internetowej sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


Definicje


Ilekroć w regulaminie sklepu internetowego Waybeauty.pl jest mowa o:


1)     Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.


2)     Administratorze - należy przez to rozumieć sklep internetowy Waybeauty.pl.


3)     Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem Waybeauty.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.


4)     Towar - produkty prezentowane w Sklepie internetowym;


5)     Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Waybeauty.pl a Klientem, zawierana jest z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.


6)     Użytkowniku/Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu internetowego Waybeauty.pl.


7)     Danych osobowych - należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).


8)     Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.).


9)     Ustawa o świadczenie usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


10)  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


Zasady korzystania ze Sklepu internetowego


Rejestracja


1)     Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.


2)     Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.


3)     Poprzez rejestrację Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania, a także podał prawdziwe i aktualne dane dotyczące swojej osoby i zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji za pośrednictwem swojego konta w sklepie internetowym Waybeauty.pl.


4)     Poprzez rejestrację Klient oświadcza, że wszelkie materiały umieszczane przez niego w sklepie internetowy Waybeauty.pl są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają żadnych praw osób trzecich.


5)     Poprzez rejestrację Klient zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich, innych praw własności przemysłowej, prywatności innych osób oraz do powstrzymywania się od podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby zakłócać lub naruszać prawidłowość funkcjonowania sklepu internetowego Waybeauty.pl.


6)     Maksymalna liczba kont przysługujących jednemu Klientowi wynosi jedno na każdego Użytkownika.


7)     Osoba, która została pozbawiona praw do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej wiedzy Waybeauty.pl.


Prawa użytkownika


1)     Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)     niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)     korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)      niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)     korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Waybeauty.pl,

e)     korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)      korzystanie ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


2)     Waybeauty.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)     podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)     przekaże hasło do konta osobom trzecim,

c)      dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,

d)     będzie używać wulgaryzmów lub innych sformułowań naruszających przepisy prawa lub jakiejkolwiek dobra innej osoby chronione prawne,

e)     będzie umieszczać materiały pornograficzne w jakiejkolwiek formie zabronionej przez przepisy prawa polskiego, w szczególności materiały pornograficzne z udziałem małoletniego, z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem,

f)      będzie umieszczać materiały propagujące i nakłaniające do przemocy lub dyskryminacji w jakiejkolwiek formie zabronionej przez przepisy prawa polskiego, w szczególności osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości oraz do popełniania przestępstw lub przestępstw skarbowych,

g)     będzie rozpowszechniać wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody,

h)     będzie rozsyłać niezamówioną informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami),

i)       dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Waybeauty.pl za zachowania niegodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Waybeauty.pl


3)     Sklep internetowy Waybeauty.pl zastrzega sobie prawa do usunięcia, zmodyfikowania jakichkolwiek materiałów bez konieczności podania przyczyny.


Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


1)     W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Waybeauty.pl należy wejść na stronę internetową Waybeauty.pl, dokonać wyboru towaru, doładowania i jego nominału, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.


2)     Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.


3)     W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam" Klient ma możliwości modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.


4)     Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)     przedmiotu zamówienia,

b)     jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c)      wybranego sposobu dostawy,

d)     czasu dostawy,

e)     numeru lub kodu produktu jeśli jest do niego przypisany.


5)     Wysłane przez Klienta Zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia z Waybeauty.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.


6)     Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Sklep - Waybeauty.pl - Potwierdzenie otrzymania zamówienia [NR]", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.


7)     Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.


8)     Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


Dostawa towarów


1)     Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.


2)     Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.


3)     Termin realizacji dostawy wynosi od 12h do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku wysyłki za granicę Państwa Rzeczypospolitej Polskiej od 2 do 8 dni roboczych.


4)     Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postawień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.


Ceny i metody płatności


1)     Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.


2)     Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a)     przelewem na numer konta bankowego;

b)     płatnością w systemie PayU.pl;

c)      przy płatności "za pobraniem" poprzez wręczenie pieniędzy pracownikowi firmy kurierskiej K-ex.


Uprawnienia do odstąpienia od umowy


1)     Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia dostarczenia Towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej.


2)     Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.


3)     W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.


4)     Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:


GK HAIR Polska Sp. z o.o.
ul. Modlińska 335E
03-151 Warszawa


5)     Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni bezpieczny sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.


6)     Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.


Reklamacje dotyczące Towarów


1)     Waybeauty.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zanie zgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.


2)     Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na centrum@waybeauty.pl. Waybeauty.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


3)     Waybeauty.pl nie jest producentem towarów.


4)     Towar nie podlega wymianie na nowy lub inny bez podania konkretnej przyczyny.


5)     W przypadku, gdy towar zostanie uszkodzony podczas wysyłki do klienta lub pojawią się negatywne sugestie ze strony kupującego reklamacje nie będą rozpatrywane.


Punkty


1)     Klient otrzymuje punkty, które są mu przypisywane na indywidualnym koncie Użytkownika za zakupione Towary według stawki i taryfikatora ustalonego przy danym produkcie.


2)     Punkty mogą być przyznawane również za różnego rodzaju czynności wykonywane w sklepie.


3)     Punkty za wykonywane w sklepie czynności przyznawane są przez administratora i stanowią kwestię oceny należącą jedynie pod rozstrzygnięcie przez Administratora.


4)     Użytkownicy mogą zbierać punkty za czynności oraz za zakupione Towary. Po osiągnięciu limitu punktów określonych na stronie internetowej sklepu Waybeuaty.pl Użytkownik będący konsumentem może otrzymać nagrodę rzeczową zgodnie ze stroną internetową sklepu Waybeauty.pl.


5)     Każdy ze zwycięzców zobowiązany jest wskazać za pomocą formularza kontaktu z Administratorem adres, na który zostanie doręczona przesyłka z nagrodą rzeczową.


6)     Zwycięzca nie ma możliwości wyboru nagrody, chyba że Administrator sklepu postanowi inaczej.


7)     Zwycięzcy zostaną poinformowani o tym fakcie poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na podany podczas Rejestracji w sklepie Waybeauty.pl adres.


8)     Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Zwycięzcom w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty przyznania i poinformowania zwycięzcy wiadomością e-mail, chyba że wynikną komplikacje w związku z nagrodami rzeczowymi, bądź przyznanymi punktami, wtedy o dokładnym terminie Zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez wiadomość e-mail na podany podczas Rejestracji w sklepie Waybeauty.pl adres.


9)     Zwycięzca nie ma możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne nagrody rzeczowej, jak również jakichkolwiek innych roszczeń.


10)  Nagrody nie można zamieniać na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Sklep internetowy Waybeauty.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub sprzedawcy.


11)  Punkty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach przewidzianych w niniejszym Regulaminie i nie mogą stanowić podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń finansowych względem sklepu internetowego Waybeauty.pl, w szczególności nie można żądać wypłaty kwoty zebranej w punktach.


12)  Sklep internetowy Waybeauty.pl nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość odbioru nagrody przez Użytkownika, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę z nagrodą rzeczową.


13)  Waybeuaty.pl ani Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu. Sklep internetowy Waybeauty.pl i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez sklep WayBeauty.pl i Współorganizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.


14)  Sklep internetowy Waybeuaty.pl zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody rzeczowej z przyczyn nieleżących po stronie sklepu internetowego Waybeauty.pl. Zwycięzca nie ma możliwości dochodzenia jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu ani zgłaszania reklamacji.


Ochrona danych osobowych


Administrator danych osobowych


1)     Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest:


GK HAIR Polska Sp. z o.o.
ul. Modlińska 335E
03-151 Warszawa


2)     Dane osobowe Klientów sklepu internetowego Waybeuaty.pl podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).


Przetwarzanie danych osobowych


1)     Dane osobowe Klienta sklepu Waybeauty.pl przetwarzane są na podstawie jego zgody wyrażanej w momencie dokonania rejestracji konta lub złożenia zamówienia w sklepie Waybeauty.pl.


2)     Dane osobowe Klienta sklepu Waybeauty.pl przetwarzane są wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, realizacji, zmiany lub rozwiązania zamówień oraz umowy świadczonej drogą elektroniczną


3)     Za zgodą Klienta sklep internetowy Waybeuaty.pl może przetwarzać jego dane osobowe w zakresie szerszym niż wskazany w ust. 1.


4)     Szczegółowe zasady dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych Klienta oraz zasad ich zabezpieczenia, udostępnienia lub powierzenia przetwarzania zostały uregulowane w Polityce Prywatności.


Prawa autorskie


Przepisy prawa


1)     Użytkownik sklepu internetowego Waybeauty.pl oświadcza, że znane mu są przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), w szczególności dotyczące osobistych i majątkowych praw autorskich do utworu, dozwolonego użytku oraz ochrony wizerunku.


Oświadczenie


1)     Użytkownik sklepu internetowego Waybeauty.pl oświadcza, że umieszczając dane, wypowiedzi w sklepie posiada wymagane prawem zgody, jak też jego poszczególne elementy, a nadto nie narusza żadnych praw innych osób.


2)     Użytkownik sklepu internetowego Waybeauty.pl oświadcza, że umieszczając dane, wypowiedzi w sklepie wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez innych Użytkowników w ramach dozwolonego użytku, jak również na potrzeby prowadzonych przez sklep akcji promocyjno - marketingowych.


3)     Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), jak też nie posiadających cech utworu w rozumieniu wskazanej ustawy, umieszczonych w serwisie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wskazanych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczona wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa albo niniejszego Regulaminu.


4)     Użytkownik, który umieścił w sklepie internetowym Waybeauty.pl treści o charakterze utworu w rozumieniu ustawy wskazanej w ust. 3 zrzeka się wszelkich roszczeń względem serwisu z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia ze sklepu) tych treści.


5)     Użytkownik sklepu internetowego Waybeauty.pl oświadcza, że umieszczając jakiekolwiek materiały w serwisie nie narusza obowiązujących przepisów prawa, w szczególności majątkowych praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).


Działania Administratora


1)     Administrator sklepu internetowego Waybeauty.pl zastrzega sobie prawo do ingerencji w treści znajdujące się w sklepie internetowym, w celu dostosowania ich do możliwości technicznych sklepu.


2)     We wskazanym powyżej zakresie Administrator zobowiązuje się dochować należytej staranności w celu zmiany jakości oraz formatu tekstu.


3)     Użytkownik sklepu internetowego Waybeauty.pl zrzeka się wszelkich roszczeń wynikających z ingerencji administratora wskazanych w ust. 1 i 2.


Reklamacje


Reklamacje towarów


Reklamacje towarów zostały opisane w "Zasady korzystania ze sklepu internetowego Waybeauty.pl" -> "Reklamacje dotyczące towarów".


Postępowanie reklamacyjne


1)     Wszelkiego rodzaju problemy w funkcjonowaniu sklepu internetowego Waybeauty.pl, w szczególności braku dostępu do niego, a także dotyczące uwag w jego funkcjonowaniu mogą być zgłaszane za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego pod linkiem kontakt na stronie startowej sklepu.


2)     Minimalny zakres zgłoszenia reklamacyjnego powinien zawierać  dane użytkownika, konta, adres e-mailowy, telefon kontaktowy, opis przedmiotu reklamacji bądź problemu.


3)     Sklep internetowy Waybeauty.pl zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpoznania reklamacji wynikającej z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa.


4)     Reklamacji nie podlega zablokowanie konta przez obsługę sklepu Waybeauty.pl powstałe z wyłącznej winy Klienta, w szczególności z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu.


5)     Reklamacja zgłoszona przez Klienta (konsumenta) w sposób opisany powyżej zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.


6)     Sklep internetowy Waybeauty.pl zastrzega sobie możliwość ingerencji w konto Klienta, w celu usunięcia zakłócenia, wady, awarii lub problemu w funkcjonowaniu konta lub sklepu internetowego.


Odpowiedzialność


Oświadczenia sklepu internetowego Waybeauty.pl


1)     Sklep internetowy Waybeauty.pl zobowiązuje się do zapewnienia najwyżej staranności przy świadczeniu usług związanych z korzystaniem ze sklepu.


2)     Sklep internetowy Waybeauty.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu sklepu powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności poprzez działanie siły wyższej, awarie sprzętu oraz niedozwolone ingerencje Użytkownika, nawet wówczas gdy prowadziło byto do utraty danych.


3)     Sklep internetowy Waybeauty.pl nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do sklepu, konta oraz innych funkcji sklepu związanych z dokonywanymi zmianami w serwisie pod warunkiem uprzedniego poinformowania Klientów o planowanej przerwie oraz czasie jej trwania.


Wyłączenie odpowiedzialności sklepu internetowego Waybeauty.pl


1)     Sklep internetowy Waybeauty.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę innych informacji umieszczonych przez Użytkowników w sklepie.


2)     Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowania będące naruszeniem prawa bądź wywołujące szkodę, a związane choćby pośrednio z korzystaniem ze sklepu Waybeauty.pl, w szczególności za naruszenie praw autorskich, praw do wizerunku, praw pokrewnych, dóbr osobistych, a także podanie nieprawdziwych danych lub ujawnienie jakiejkolwiek tajemnicy.


3)     Sklep internetowy Waybeauty.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jakichkolwiek zobowiązań zawartych, choćby pośrednio, w związku z korzystaniem ze sklepu.


4)     Sklep internetowy Waybeauty.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku awarii, przerw, błędów w funkcjonowaniu sklepu.


5)     Sklep internetowy Waybeauty.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania programów lub plików udostępnionych przez sklep.


6)     Sklep internetowy Waybeauty.pl nie daje żadnej gwarancji na prawidłowe działanie sklepu w całości lub części.


7)     Sklep internetowy Waybeauty.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika związane z korzystaniem z serwisu w innej wersji językowej niż domyślna dla Użytkownika.


8)     Sklep internetowy Waybeauty.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe podczas testowania sklepu.


Działania sklepu internetowego Waybeauty.pl


1)     Sklep internetowy Waybeauty.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia z serwisów wszelkich treści:

a)     o charakterze pornograficznym, w jakiejkolwiek formie zabronionej przez przepisy prawa polskiego, w szczególności materiałów pornograficznych z udziałem małoletniego, z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem;

b)     zawierające inne treści zakazane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

c)      obrażających inne osoby;

d)     naruszających dobra osobiste innych osób (na wyraźne żądanie osoby, której dobra osobiste zostały naruszone);

e)     promujących inne strony internetowe, sklepy internetowe, w szczególności o charakterze konkurencyjnym;

f)      zawierającym wulgaryzmy lub zawierających zwroty mogące naruszyć cudze dobra osobiste;

g)     naruszające lub zagrażające dobrym obyczajom, w tym związanym z korzystaniem z Internetu;

h)     co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że mogą one pochodzić z przestępstwa;

i)       co do których zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu ich pochodzenie z przestępstwa lub naruszenie przy ich pomocy, choćby pośrednio, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


2)     Sklep internetowy Waybeauty.pl udostępni informacje dotyczące treści wskazanych powyżej na żądanie odpowiednich organów państwowych, w szczególności powołanych do ścigania przestępstw.


3)     Sklep internetowy Waybeauty.pl oświadcza, że dołoży należytej staranności do usunięcia treści, o których mowa w ust. 1 i jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za ich umieszczenie w serwisie, które nie zostanie niezwłocznie ujawnione i usunięte.


4)     Użytkownik zobowiązuje się do informowania sklepu internetowego Waybeauty.pl o każdym przypadku naruszenia Regulaminu, w szczególności o umieszczeniu w nim jakichkolwiek treści wymienionych w ust. 1.


Postanowienia końcowe


Dostępność regulaminu.


1)     Regulamin sklepu internetowego Waybeauty.pl jest dostępny na stronie internetowej http://waybeauty.pl/index.php?r=page/page/view&id=1&name=regulamin


2)     Wszelkie interpretacje regulaminu powinny być dokonywane wyłącznie w oparciu o jego tekst dostępny pod adresem internetowym wskazanym w ust. 1.


3)     Podstawowym i jedynym źródłem praw  i obowiązków dotyczących sklepu internetowego oraz Klientów jest jego wersja w języku polskim. Wszystkie wersje obcojęzyczne posiadają jedynie charakter informacyjny.


Zmiana regulaminu


1)     Sklep internetowy Waybeauy.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień regulaminu, w każdym czasie poprzez wskazanie ostatniej zmiany na początku treści regulaminu zamieszczonego pod adresem internetowym www.waybeauty.pl w zakładce "Regulamin".


Rozwiązanie umowy.


1)     W przypadku braku akceptacji dla nowych postanowień regulaminu, Użytkownik ma możliwość odmowy ich akceptacji, czego skutkiem jest usunięcie konta Klienta. Brak akceptacji dla nowych postanowień regulaminu musi zostać wyrażone za pomocą formularza kontaktu z Administratorem serwisu pod adresem http://waybeauty.pl/index.php?r=other/site/contact bądź pisma skierowanego na adres siedziby GK HAIR Polska Sp. z o.o. w Warszawie i nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek roszczeń finansowych względem sklepu internetowego Waybeauty.pl


Prawo właściwe


1)     Regulamin sklepu internetowego został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2)     Wszelkie spory powstałe między sklepem internetowym Waybeauty.pl a Klientem rozstrzygane będą w oparciu o postanowienia regulaminu, a w kwestiach nieuregulowanych znajdą zastosowanie przepisy prawa polskiego.


3)     Wszelkie spory wynikłe pomiędzy sklepem internetowym Waybeauty.pl a Klientem rozstrzygane będą według właściwości miejscowej dla siedziby właściciela sklepu Waybeauty.pl tj. GK HAIR Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie.


Obowiązywanie regulaminu.


1)     Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej sklepu Waybeauty.pl


2)     W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień regulaminu na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia regulaminu pozostają w mocy.